نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به دنبال بلوای عده‏ای از آشوب‏طلبان در قم و کشته شدن یک جوان در منزل سیدکاظم شریعتمداری امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و جلوگیری از بی‏احترامی به مراجع و علما فرمودند: «... از مطالبی که باعث اختلاف و بهره‏برداری دشمن است احتراز کنید و به مراجع عظیم‏الشأن و علمای اعلام احترام بگذارید. برادران بدانند که فاجعه‏ای که در منزل حضرت آیت‏الله شریعتمداری پیش آمد، به دست توطئه گرها است که باید محکوم شود...».

* به دنبال غائله‏ای که توسط حزب خلق مسلمان و هواداران سیدکاظم شریعتمداری در قم به راه انداخته شد، عده‏ای با حمله به مردم و شکستن شیشه مغازه‏ها و پاره کردن عکس‏های امام نظم و آرامش قم را برهم زدند. امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند: «... این بار که در رفراندوم قانون اساسی [بدخواهان] شکست مفتضحانه نصیبشان شد سخت وحشت‏زده شده‏اند و توطئه را با چوب و چماق شروع کردند...» امام خمینی در ادامه پیام خود با تأکید بر این که «هر تشنجی و غائله‏ای امروز برخلاف مصالح اسلام و کشور است» به مردم هشدار دادند که «هرکس عکس اینجانب را پاره کند یا بسوزاند و به من ناسزا بگوید و اهانت کند کسی حق ندارد به او تعرض کند و از من طرفداری کند. امروز در صددند... شما‏ها را به جان هم بیندازند. باید با کمال خونسردی و آرامش از کنار آنان بگذرید...».

* به دنبال بلوای عده‏ای از آشوب‏طلبان در قم و کشته شدن یک جوان در منزل سیدکاظم شریعتمداری امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و جلوگیری از بی‏احترامی به مراجع و علما فرمودند: «... از مطالبی که باعث اختلاف و بهره‏برداری دشمن است احتراز کنید و به مراجع عظیم‏الشأن و علمای اعلام احترام بگذارید. برادران بدانند که فاجعه‏ای که در منزل حضرت آیت‏الله شریعتمداری پیش آمد، به دست توطئه گرها است که باید محکوم شود...».
* به دنبال غائله‏ای که توسط حزب خلق مسلمان و هواداران سیدکاظم شریعتمداری در قم به راه انداخته شد، عده‏ای با حمله به مردم و شکستن شیشه مغازه‏ها و پاره کردن عکس‏های امام نظم و آرامش قم را برهم زدند. امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران فرمودند: «... این بار که در رفراندوم قانون اساسی [بدخواهان] شکست مفتضحانه نصیبشان شد سخت وحشت‏زده شده‏اند و توطئه را با چوب و چماق شروع کردند...» امام خمینی در ادامه پیام خود با تأکید بر این که «هر تشنجی و غائله‏ای امروز برخلاف مصالح اسلام و کشور است» به مردم هشدار دادند که «هرکس عکس اینجانب را پاره کند یا بسوزاند و به من ناسزا بگوید و اهانت کند کسی حق ندارد به او تعرض کند و از من طرفداری کند. امروز در صددند... شما‏ها را به جان هم بیندازند. باید با کمال خونسردی و آرامش از کنار آنان بگذرید...».