نسخه چاپی | ارسال به دوستان

طی حکمی خطاب به رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروی سه گانه و فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی امام خمینی اجازه دادند مقررات انضباطی در مورد متخلفین نظامی و انتظامی را اجرا کنند.

طی حکمی خطاب به رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروی سه گانه و فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی امام خمینی اجازه دادند مقررات انضباطی در مورد متخلفین نظامی و انتظامی را اجرا کنند.