نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی آقای عباس واعظ طبسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب فرمودند.

* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای یه چین اینگ (رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان مردم جمهوری خلق چین) به محضر امام خمینی به مناسبت نخستین سالگرد جمهوری اسلامی ایران امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند. امام خمینی در پیام خود فرمودند: «انتظار ما و ملت... ما از تمام کشورهای جهان احترام گذاردن به حق حاکمیت و استقلال همه کشورها... است».

* در پاسخ به پیام تبریک لئونید برژلف صدر هیأت رئیسه شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت نخستین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند. امام خمینی در بخشی از پیام خود فرمودند: «امید است به همان گونه که برای ملت ما آرزوی حق حاکمیت و استقلال نموده‏اید .. استقلال همه ملت‏ها و بخصوص ملل اسلامی پیوسته مورد نظرتان باشد و جلوی هرگونه دخالت نیروها را در امور دیگران بگیرید...».

* در پاسخ به پیام تبریک کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی به محضر امام خمینی به مناسبت نخستین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «از خدای تعالی موفقیت همه ملل مستضعف جهان را در راه رسیدن به پیروزی و آزادی کامل از سلطه گران جهان بخصوص آمریکای جهانخوار مسئلت می‏نمایم...».

* امام خمینی آقای عباس واعظ طبسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب فرمودند.
* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای یه چین اینگ (رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان مردم جمهوری خلق چین) به محضر امام خمینی به مناسبت نخستین سالگرد جمهوری اسلامی ایران امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند. امام خمینی در پیام خود فرمودند: «انتظار ما و ملت... ما از تمام کشورهای جهان احترام گذاردن به حق حاکمیت و استقلال همه کشورها... است».
* در پاسخ به پیام تبریک لئونید برژلف صدر هیأت رئیسه شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت نخستین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند. امام خمینی در بخشی از پیام خود فرمودند: «امید است به همان گونه که برای ملت ما آرزوی حق حاکمیت و استقلال نموده‏اید .. استقلال همه ملت‏ها و بخصوص ملل اسلامی پیوسته مورد نظرتان باشد و جلوی هرگونه دخالت نیروها را در امور دیگران بگیرید...».
* در پاسخ به پیام تبریک کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی به محضر امام خمینی به مناسبت نخستین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و فرمودند: «از خدای تعالی موفقیت همه ملل مستضعف جهان را در راه رسیدن به پیروزی و آزادی کامل از سلطه گران جهان بخصوص آمریکای جهانخوار مسئلت می‏نمایم...».