نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی طی حکمی ضمن قبول استعفای مهندس مهدی بازرگان از نخست وزیری، اداره امور کشور را به شورای انقلاب محول کردند؛ امام به شورای انقلاب در سه زمینه زیر مأموریت دادند:

1ـ تهیه مقدمات همه پرسی قانون اساسی

2ـ تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی

3ـ تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور.

* امام خمینی به هیأت حسن نیت مأمور در کردستان دستور دادند به کار خود ادامه دهند.

* امام خمینی طی حکمی ضمن قبول استعفای مهندس مهدی بازرگان از نخست وزیری، اداره امور کشور را به شورای انقلاب محول کردند؛ امام به شورای انقلاب در سه زمینه زیر مأموریت دادند:
1ـ تهیه مقدمات همه پرسی قانون اساسی
2ـ تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی
3ـ تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور.
* امام خمینی به هیأت حسن نیت مأمور در کردستان دستور دادند به کار خود ادامه دهند.