نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در فرمانی خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را در هشت بند مشخص کردند.

در فرمانی خطاب به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع را در هشت بند مشخص کردند.