نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به نمایندگان مجاز خود در مناطق حاشیه نشین افغانستان اجازه دادند که وجوهات شرعیه اخذ شده را در محل به مصرف برسانند.

* آقاشاهی مشاور رئیس جمهور پاکستان در امور خارجی و مقامات سفارت پاکستان به حضور امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام خمینی فرمودند: «ما می خواهیم با همه دولت ها... چه اسلامی و چه غیر اسلامی... با حفظ احترام متقابل روابط دوستانه داشته باشیم. ممالک اسلامی با این مخازن که دارند، اگر آن طور که خداوند فرموده است، نسبت به یکدیگر اخوت داشته باشند، نه در اقتصاد به کسی احتیاج دارند و نه در فرهنگ». امام خمینی در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «... اگر دولت ها با ملت خود به درستی رفتار کنند، برای هیچ یک از آنها مشکلی به وجود نمی‏آید». امام خمینی در خاتمه برای پیشرفت و ترقی ملت و کشور مسلمان پاکستان آرزوی موفقیت و پیروزی کردند و درباره سفر هواکوفنگ رهبر چین به ایران در روز 17 شهریور1357 فرمودند: «ملت ایران اگرچه احساس تلخی از این سفر دارد؛ زیرا در حالی که جوانان ما در خون خود غوطه می خوردند آنها از روی این جوانان گذشتند، با این حال چون ما ملت ایران تابع اسلام هستیم، گذشت را از هر چیز بهتر می دانیم».

* امام خمینی به نمایندگان مجاز خود در مناطق حاشیه نشین افغانستان اجازه دادند که وجوهات شرعیه اخذ شده را در محل به مصرف برسانند.
* آقاشاهی مشاور رئیس جمهور پاکستان در امور خارجی و مقامات سفارت پاکستان به حضور امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام خمینی فرمودند: «ما می خواهیم با همه دولت ها... چه اسلامی و چه غیر اسلامی... با حفظ احترام متقابل روابط دوستانه داشته باشیم. ممالک اسلامی با این مخازن که دارند، اگر آن طور که خداوند فرموده است، نسبت به یکدیگر اخوت داشته باشند، نه در اقتصاد به کسی احتیاج دارند و نه در فرهنگ». امام خمینی در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «... اگر دولت ها با ملت خود به درستی رفتار کنند، برای هیچ یک از آنها مشکلی به وجود نمی‏آید». امام خمینی در خاتمه برای پیشرفت و ترقی ملت و کشور مسلمان پاکستان آرزوی موفقیت و پیروزی کردند و درباره سفر هواکوفنگ رهبر چین به ایران در روز 17 شهریور1357 فرمودند: «ملت ایران اگرچه احساس تلخی از این سفر دارد؛ زیرا در حالی که جوانان ما در خون خود غوطه می خوردند آنها از روی این جوانان گذشتند، با این حال چون ما ملت ایران تابع اسلام هستیم، گذشت را از هر چیز بهتر می دانیم».