نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* پس از استعفای آقای مهدوی کنی از سرپرستی کمیته‏های انقلاب اسلامی امام خمینی آقای ناطق نوری وزیر کشور را به سرپرستی کمیته‏های انقلاب اسلامی منصوب کردند.

* آقای ناطق نوری وزیر کشور، کوچک زاده فرمانده ژاندارمری استانداران سراسر کشور مسؤولان و پرسنل دوایر سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «... توجه داشته باشید که آبروی جمهوری اسلامی که آبروی اسلام است... جمهوری اسلامی امروز آبرویش بسته است به آبروی متصدیان امر... گاهی می‏شود که کارهای به ظاهر اسلامی لکن با بی‏توجهی و خلاف اسلام واقع می‏شود. فی المثل اشخاصی می‏خواهند خدمت کنند... لکن گاهی همین‏ها... یک کارهایی انجام دهند که با موازین اسلامی درست در نمی‏آید... نصف شب‏ها شروع می‏کنند به فریاد و شعار دادن و دعا خواندن و تکبیر گفتن در صورتی که همسایه‏ها هستند و ناراحت می‏شوند مریض‏ها... بیمارستان‏ها...». امام خطاب استانداران و مسؤولان بلند پایه تأکید کردند که جمهوری اسلامی با تشریفات سازگار نیست. امام شرایط جمهوری اسلامی برای برقراری صلح را بار دیگر تکرار و تأکید کردند.

* پس از استعفای آقای مهدوی کنی از سرپرستی کمیته‏های انقلاب اسلامی امام خمینی آقای ناطق نوری وزیر کشور را به سرپرستی کمیته‏های انقلاب اسلامی منصوب کردند.
* آقای ناطق نوری وزیر کشور، کوچک زاده فرمانده ژاندارمری استانداران سراسر کشور مسؤولان و پرسنل دوایر سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «... توجه داشته باشید که آبروی جمهوری اسلامی که آبروی اسلام است... جمهوری اسلامی امروز آبرویش بسته است به آبروی متصدیان امر... گاهی می‏شود که کارهای به ظاهر اسلامی لکن با بی‏توجهی و خلاف اسلام واقع می‏شود. فی المثل اشخاصی می‏خواهند خدمت کنند... لکن گاهی همین‏ها... یک کارهایی انجام دهند که با موازین اسلامی درست در نمی‏آید... نصف شب‏ها شروع می‏کنند به فریاد و شعار دادن و دعا خواندن و تکبیر گفتن در صورتی که همسایه‏ها هستند و ناراحت می‏شوند مریض‏ها... بیمارستان‏ها...». امام خطاب استانداران و مسؤولان بلند پایه تأکید کردند که جمهوری اسلامی با تشریفات سازگار نیست. امام شرایط جمهوری اسلامی برای برقراری صلح را بار دیگر تکرار و تأکید کردند.