نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* اهالی عجب شیر و جوانرود با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر لزوم حفظ برادری در بین همه مذاهب اسلامی به اهداف تفرقه افکنانه حزب دمکرات کردستان اشاره کردند و فرمودند: «... حزب دمکرات به اسلام کاری ندارد تا بگوید من سنی هستم...».

* کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به فریبکاری و افاظی در رژیم شاه فرمودند: «... متأسفانه از همه امور بدتر کشاورزی بود. مملکت ایران را که باید یک استانش برای خودش کافی باشد و مابقی اش صادر بشود، به اسم اصلاحات ارضی به آنجا کشاندند که احتیاج دارد به آمریکا و غیر...» امام بر اهمیت کشاورزی تأکید کردند و فرمودند: «... مهمترین عملی که باید در ایران انجام بگیرد قضیه احیای کشاورزی است...». امام با انتقاد از وضعیت اداری و کم کاری کارمندان فرمودند: «... باید آن کم کاری های سابق و آن کارهای سابق، آن اداره نشستن و هیچ کارنکردن ها، این حال از بین برود. یک اداره عریض و طویلی برای یک امری که هیچ احتیاجی به آن نیست؛ یا برای امری که با ده نفر می‏شود اداره کرد، پانصد نفر می‏نشانند آنجا حقوق می‏دهند! بیخودی! شکست مملکت ما از این امور است».

* اهالی عجب شیر و جوانرود با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر لزوم حفظ برادری در بین همه مذاهب اسلامی به اهداف تفرقه افکنانه حزب دمکرات کردستان اشاره کردند و فرمودند: «... حزب دمکرات به اسلام کاری ندارد تا بگوید من سنی هستم...».
* کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به فریبکاری و افاظی در رژیم شاه فرمودند: «... متأسفانه از همه امور بدتر کشاورزی بود. مملکت ایران را که باید یک استانش برای خودش کافی باشد و مابقی اش صادر بشود، به اسم اصلاحات ارضی به آنجا کشاندند که احتیاج دارد به آمریکا و غیر...» امام بر اهمیت کشاورزی تأکید کردند و فرمودند: «... مهمترین عملی که باید در ایران انجام بگیرد قضیه احیای کشاورزی است...». امام با انتقاد از وضعیت اداری و کم کاری کارمندان فرمودند: «... باید آن کم کاری های سابق و آن کارهای سابق، آن اداره نشستن و هیچ کارنکردن ها، این حال از بین برود. یک اداره عریض و طویلی برای یک امری که هیچ احتیاجی به آن نیست؛ یا برای امری که با ده نفر می‏شود اداره کرد، پانصد نفر می‏نشانند آنجا حقوق می‏دهند! بیخودی! شکست مملکت ما از این امور است».