نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* پرسنل شهربانی جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام درباره ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن با دیگر انواع حکومت سخنانی ایراد کردند.

* جمعی از بانوان قم با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن درود بر آنها فرمودند: «شما خانم ها هم جهاد کردید در راه نهضت و پیروزی ما و هم جهاد مالی کردید».

* پرسنل نیروی هوایی تهران، دانشجویان دانشسرای راهنمایی اصفهان، جمعی از فرهنگیان، مرزنشینان ایل کلهر، کارآموزان شرکت ملی نفت آبادان، دانش اندوزان دانشسرای مقدماتی دختران آباده، بانوان حسینیه ارشاد و کارکنان سازمان گوشت با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام با اشاره به شهادت استاد مطهری فرمودند: «از شهادت نترسید. شهادت حیات ابدی است».

* پرسنل شهربانی جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام درباره ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن با دیگر انواع حکومت سخنانی ایراد کردند.

* جمعی از بانوان قم با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن درود بر آنها فرمودند: «شما خانم ها هم جهاد کردید در راه نهضت و پیروزی ما و هم جهاد مالی کردید».

* پرسنل نیروی هوایی تهران، دانشجویان دانشسرای راهنمایی اصفهان، جمعی از فرهنگیان، مرزنشینان ایل کلهر، کارآموزان شرکت ملی نفت آبادان، دانش اندوزان دانشسرای مقدماتی دختران آباده، بانوان حسینیه ارشاد و ک

* پرسنل شهربانی جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام درباره ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن با دیگر انواع حکومت سخنانی ایراد کردند.
* جمعی از بانوان قم با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن درود بر آنها فرمودند: «شما خانم ها هم جهاد کردید در راه نهضت و پیروزی ما و هم جهاد مالی کردید».
* پرسنل نیروی هوایی تهران، دانشجویان دانشسرای راهنمایی اصفهان، جمعی از فرهنگیان، مرزنشینان ایل کلهر، کارآموزان شرکت ملی نفت آبادان، دانش اندوزان دانشسرای مقدماتی دختران آباده، بانوان حسینیه ارشاد و کارکنان سازمان گوشت با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام با اشاره به شهادت استاد مطهری فرمودند: «از شهادت نترسید. شهادت حیات ابدی است».
* پرسنل شهربانی جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام درباره ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن با دیگر انواع حکومت سخنانی ایراد کردند.
* جمعی از بانوان قم با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن درود بر آنها فرمودند: «شما خانم ها هم جهاد کردید در راه نهضت و پیروزی ما و هم جهاد مالی کردید».
* پرسنل نیروی هوایی تهران، دانشجویان دانشسرای راهنمایی اصفهان، جمعی از فرهنگیان، مرزنشینان ایل کلهر، کارآموزان شرکت ملی نفت آبادان، دانش اندوزان دانشسرای مقدماتی دختران آباده، بانوان حسینیه ارشاد و کارکنان سازمان گوشت با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار امام با اشاره به شهادت استاد مطهری فرمودند: «از شهادت نترسید. شهادت حیات ابدی است».