نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* پاپ ژان بیست و سوم درگذشت.

* کارخانه اتومبیل سازی ایران ناسیونال متعلق به برادران خیامی آغاز به کار کرد.

* بسیاری از وعاظ و خطبای تهران و شهرستان ها دستگیر شدند.

* پاپ ژان بیست و سوم درگذشت.
* کارخانه اتومبیل سازی ایران ناسیونال متعلق به برادران خیامی آغاز به کار کرد.
* بسیاری از وعاظ و خطبای تهران و شهرستان ها دستگیر شدند.