نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به صورت مراتب امانتداری و خدمات آقایان حسن صانعی، رسولی محلاتی و محمدحسن رحیمیان را مورد تأیید قراردادند.

امام خمینی به صورت مراتب امانتداری و خدمات آقایان حسن صانعی، رسولی محلاتی و محمدحسن رحیمیان را مورد تأیید قراردادند.