نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* طی حکمی، امام خمینی آقای سیداصغر ناظم زاده را مأمور رسیدگی به وضع کمیته های قزوین، رشت، بندر انزلی و آستارا و شهرهای نزدیک نمودند.

* امام خمینی در دیدار با روحانیون سیستان و بلوچستان بر ساختن ایران با همدستی و اتحاد تأکید کردند.

* امام خمینی در دیدار با آقای سیدعباس مهری و دویست و هفتاد تن از علاقمندان انقلاب اسلامی در کویت، درباره اقامت در پاریس و تشکیل دولت موقت توضیحاتی دادند و خواهان تحویل شاه جنایتکار به ایران شدند.

* طی حکمی، امام خمینی آقای سیداصغر ناظم زاده را مأمور رسیدگی به وضع کمیته های قزوین، رشت، بندر انزلی و آستارا و شهرهای نزدیک نمودند.
* امام خمینی در دیدار با روحانیون سیستان و بلوچستان بر ساختن ایران با همدستی و اتحاد تأکید کردند.
* امام خمینی در دیدار با آقای سیدعباس مهری و دویست و هفتاد تن از علاقمندان انقلاب اسلامی در کویت، درباره اقامت در پاریس و تشکیل دولت موقت توضیحاتی دادند و خواهان تحویل شاه جنایتکار به ایران شدند.