نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پی گزارش آقای سیدجعفر کریمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به محضر امام خمینی مبنی بر عدم همکاری عده‏ای از قضات با ایشان امام خمینی فرمودند: «شما با قاطعیت کار خود را ادامه دهید. هیچ کس حق ندارد در مقابل دادگاه بایستد و در صورتی که... کارشکنی نمود معرفی نمایید تا طبق قانون و شرع با وی برخورد شود».

در پی گزارش آقای سیدجعفر کریمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به محضر امام خمینی مبنی بر عدم همکاری عده‏ای از قضات با ایشان امام خمینی فرمودند: «شما با قاطعیت کار خود را ادامه دهید. هیچ کس حق ندارد در مقابل دادگاه بایستد و در صورتی که... کارشکنی نمود معرفی نمایید تا طبق قانون و شرع با وی برخورد شود».