نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقای دکتر موسی زرگر وزیر بهداری و بهزیستی و معاونان و مسئولان وزارت بهداری و بهزیستی در قم به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی درباره غربزدگی و خودباختگی که در طول سالیان دراز در کشور ایجاد شده و لزوم استقلال فرهنگی به عنوان نخستین گام در استقلال کشور برای حاضران سخنرانی کردند. امام در بخشی از سخنانشان با جمله به آمریکا و رئیس جمهور آن کارتر فرمودند: «آقای کارتر... می‏گوید من محمدرضا را برای بشر دوستی نگه داشتم... بشر دوستی را ببینید!... امروز خواندم در روزنامه... که محاصره اقتصادی ایران ... در دست طرح است. ایشان می‏خواهد که... ملتی را از گرسنگی بکشد از باب انسان دوستی اش!... یک روز هم می‏گوید... دخالت نظامی می‏کنیم که بکشیم و بزنیم... از بس که انساندوست است! ویتنام هم همین بود...». امام با اشاره به این نکته که جهان متحول شده و دیگر کسی به حرف آمریکا گوش نمی‏کند درباره کارتر فرمودند: «... ایشان در ریاست جمهورشان راجع به قضیه ایران شکست خواهند خورد و باید تجدیدنظر کنند...».

* نماینده کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی، در قم به حضور امام خمینی رسید. امام خمینی از پشتیبانی رئیس جمهور و ملت کره از مبارزات مردم ایران تشکر کردند. امام اظهار امیدواری کردند که یک دادگاه بین المللی برای بررسی جنایات آمریکا و رؤسای جمهور آن تشکیل شود.

* آقای دکتر موسی زرگر وزیر بهداری و بهزیستی و معاونان و مسئولان وزارت بهداری و بهزیستی در قم به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی درباره غربزدگی و خودباختگی که در طول سالیان دراز در کشور ایجاد شده و لزوم استقلال فرهنگی به عنوان نخستین گام در استقلال کشور برای حاضران سخنرانی کردند. امام در بخشی از سخنانشان با جمله به آمریکا و رئیس جمهور آن کارتر فرمودند: «آقای کارتر... می‏گوید من محمدرضا را برای بشر دوستی نگه داشتم... بشر دوستی را ببینید!... امروز خواندم در روزنامه... که محاصره اقتصادی ایران ... در دست طرح است. ایشان می‏خواهد که... ملتی را از گرسنگی بکشد از باب انسان دوستی اش!... یک روز هم می‏گوید... دخالت نظامی می‏کنیم که بکشیم و بزنیم... از بس که انساندوست است! ویتنام هم همین بود...». امام با اشاره به این نکته که جهان متحول شده و دیگر کسی به حرف آمریکا گوش نمی‏کند درباره کارتر فرمودند: «... ایشان در ریاست جمهورشان راجع به قضیه ایران شکست خواهند خورد و باید تجدیدنظر کنند...».
* نماینده کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی، در قم به حضور امام خمینی رسید. امام خمینی از پشتیبانی رئیس جمهور و ملت کره از مبارزات مردم ایران تشکر کردند. امام اظهار امیدواری کردند که یک دادگاه بین المللی برای بررسی جنایات آمریکا و رؤسای جمهور آن تشکیل شود.