نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای شاه محمدحسین مصباح در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای شاه محمدحسین مصباح در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.