نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در جمع روحانیون مبارز نجف به مناسبت حملة ساواک به مدارس دینی قم، سخنانی ایراد کردند و درباره توطئه رژیم شاه برای نابودی اسلام و روحانیت صحبت کردند.

* طلاب مبارز نجف در صحن مطهر نجف تجمع نمودند و به حمله به مدرسه فیضیه اعتراض کردند و با مراجعه به آقایان مراجع حکیم، خمینی، شاهرودی و خویی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

* آیت الله پسندیده، برادر امام خمینی، به دستور ساواک از اقامت در قم ممنوع شدند.

* امام خمینی در جمع روحانیون مبارز نجف به مناسبت حملة ساواک به مدارس دینی قم، سخنانی ایراد کردند و درباره توطئه رژیم شاه برای نابودی اسلام و روحانیت صحبت کردند.
* طلاب مبارز نجف در صحن مطهر نجف تجمع نمودند و به حمله به مدرسه فیضیه اعتراض کردند و با مراجعه به آقایان مراجع حکیم، خمینی، شاهرودی و خویی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
* آیت الله پسندیده، برادر امام خمینی، به دستور ساواک از اقامت در قم ممنوع شدند.