نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در پیامی به علما و مردم پاکستان جنایات عمال شاه در قم و مشهد را برشمردند.

* امام خمینی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تبلیغات فریبکارانه مطبوعات غرب سخن گفته و تأکید کردند سیاست فروش نفت باید برای زدودن فقر باشد نه تأسیس پایگاه برای آمریکا، ایشان ضمن برشمردن جنایات پهلوی ها فرمودند حکومت اسلامی به ارتش نیاز دارد.

* امام خمینی در پیامی به علما و مردم پاکستان جنایات عمال شاه در قم و مشهد را برشمردند.
* امام خمینی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تبلیغات فریبکارانه مطبوعات غرب سخن گفته و تأکید کردند سیاست فروش نفت باید برای زدودن فقر باشد نه تأسیس پایگاه برای آمریکا، ایشان ضمن برشمردن جنایات پهلوی ها فرمودند حکومت اسلامی به ارتش نیاز دارد.