نسخه چاپی | ارسال به دوستان

دیدار امام با رﺅسای شهربانی و ساواک قم و سفارش به آنان درباره اجتناب از تحریک افکار و احساسات مردم و جدایی ملت از دولت.

دیدار امام با رﺅسای شهربانی و ساواک قم و سفارش به آنان درباره اجتناب از تحریک افکار و احساسات مردم و جدایی ملت از دولت.