نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* جمعی از مسؤولان اجرای رفراندوم جمهوری اسلامی در قم با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن تشکر از آنان فرمودند: «مرحله رﺃی گیری برای مجلس ﻣؤسسان، رﺃی گیری برای وکلای مجلس شورا این دو مرحله را هم [در] پیش داریم».

* گروهی از کارکنان بانک های سراسر کشور، سازمان تأمین اجتماعی و بهداری و بهزیستی با امام خمینی در قم دیدار و گفتگو کردند. امام سفارش کردند در انتخابات مجلس ﻣؤسسان که در پیش است نمایندگان متعهد انتخاب کنند. کسانی که نه چپ گرا هستند و نه راست گرا.

* جمعی از مسؤولان اجرای رفراندوم جمهوری اسلامی در قم با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن تشکر از آنان فرمودند: «مرحله رﺃی گیری برای مجلس ﻣؤسسان، رﺃی گیری برای وکلای مجلس شورا این دو مرحله را هم [در] پیش داریم».
* گروهی از کارکنان بانک های سراسر کشور، سازمان تأمین اجتماعی و بهداری و بهزیستی با امام خمینی در قم دیدار و گفتگو کردند. امام سفارش کردند در انتخابات مجلس ﻣؤسسان که در پیش است نمایندگان متعهد انتخاب کنند. کسانی که نه چپ گرا هستند و نه راست گرا.