نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در آستانة ماه محرم واعظان و خطیبان مذهبی، با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی در سخنانی دربارة نحوة شکل گیری سلطنت پهلوی و تلاش رضاخان برای دین زدائی و نابودی روحانیت برای حاضران بیاناتی فرمودند. همچنین امام ضمن اشاره به فلسفة عزاداری برای سیدالشهدا و نیز سیاسی بودن غالب مسائل اسلام، از جمله حج، و لزوم بهره گیری دولت‏های اسلامی از اجتماع مسلمانان در حج، فرمودند: «انقلاب کردیم که شعائر اسلام را زنده کنیم، نه انقلاب کردیم که شعائر اسلام را بمیرانیم». امام ضمن اشاره به مسائل و مشکلات جنگ و در عین حال تبعات مثبت آن از قبیل رسوایی دشمنان و توجه بیشتر مردم به انقلاب خطاب به پاسداران و قوای مسلح فرمودند: «من منتظرم که این حصر آبادان از بین برود... باید این حصر شکسته شود... نگذارند اینها بیایند در آبادان... از خرمشهر اینها را بیرون کنند، حال تهاجمی بگیرند». امام در پایان سخنانشان بر اهمیت کشاورزی و لزوم کمک دولت در این تأکید کردند.

در آستانة ماه محرم واعظان و خطیبان مذهبی، با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی در سخنانی دربارة نحوة شکل گیری سلطنت پهلوی و تلاش رضاخان برای دین زدائی و نابودی روحانیت برای حاضران بیاناتی فرمودند. همچنین امام ضمن اشاره به فلسفة عزاداری برای سیدالشهدا و نیز سیاسی بودن غالب مسائل اسلام، از جمله حج، و لزوم بهره گیری دولت‏های اسلامی از اجتماع مسلمانان در حج، فرمودند: «انقلاب کردیم که شعائر اسلام را زنده کنیم، نه انقلاب کردیم که شعائر اسلام را بمیرانیم». امام ضمن اشاره به مسائل و مشکلات جنگ و در عین حال تبعات مثبت آن از قبیل رسوایی دشمنان و توجه بیشتر مردم به انقلاب خطاب به پاسداران و قوای مسلح فرمودند: «من منتظرم که این حصر آبادان از بین برود... باید این حصر شکسته شود... نگذارند اینها بیایند در آبادان... از خرمشهر اینها را بیرون کنند، حال تهاجمی بگیرند». امام در پایان سخنانشان بر اهمیت کشاورزی و لزوم کمک دولت در این تأکید کردند.