نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای مهدی کروبی سرپرست بنیاد شهید و خانواده‏های شهدای انقلاب و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب و مربیان آموزش و عملیاتی با امام خمینی دیدارکردند؛ امام در بیانات مفصلی از نبودن روحیه انقلابی در ارگان‏های اجرایی و کارشکنی‏ها در امور خدمت رسانی به خانواده‏های شهدا و نیز محو نشدن آثار و نشانه‏های رژیم طاغوت شدیداً انتقاد کردند و فرمودند: «این چه وضعی است در این مملکت؟... همیشه نمی‏شود که با حرف مردم را قانع کرد باز هم کاغذهای اداره کاغذهای شاهنشاهی است. اگر شاهنشاهی هستید، خوب بگویید تا ما تکلیفمان را با شما تعیین کنیم اگر تا ده روز دیگر در یکی از این چیزهایی که در ادارات صادر می‏شود، عکس همان آرم‏های شاهنشاهی باشد و اسم آنها باشد من به ملت می‏گویم که با شماها آن رفتار کند که با شاهنشاه کرد.». امام خمینی از کندی روند اصلاح در امور اجرایی از مردم عذرخواهی کردند.

آقای مهدی کروبی سرپرست بنیاد شهید و خانواده‏های شهدای انقلاب و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب و مربیان آموزش و عملیاتی با امام خمینی دیدارکردند؛ امام در بیانات مفصلی از نبودن روحیه انقلابی در ارگان‏های اجرایی و کارشکنی‏ها در امور خدمت رسانی به خانواده‏های شهدا و نیز محو نشدن آثار و نشانه‏های رژیم طاغوت شدیداً انتقاد کردند و فرمودند: «این چه وضعی است در این مملکت؟... همیشه نمی‏شود که با حرف مردم را قانع کرد باز هم کاغذهای اداره کاغذهای شاهنشاهی است. اگر شاهنشاهی هستید، خوب بگویید تا ما تکلیفمان را با شما تعیین کنیم اگر تا ده روز دیگر در یکی از این چیزهایی که در ادارات صادر می‏شود، عکس همان آرم‏های شاهنشاهی باشد و اسم آنها باشد من به ملت می‏گویم که با شماها آن رفتار کند که با شاهنشاه کرد.». امام خمینی از کندی روند اصلاح در امور اجرایی از مردم عذرخواهی کردند.