نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی مسعود رجوی و موسی خیابانی و تنی چند از اعضای سازمان آنها را به حضور پذیرفتند. امام در بخشی از سخنان خود خطاب به آنان فرمودند: «اسلام بیش از هرچیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الاّ در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است».

* اعضای جبهه ملی اتحاد آفریقای جنوب غربی (سواپو) به حضور امام خمینی در قم رسیدند. امام فرمودند: «از شما و رئیستان که پیام برای من فرستاده است تشکر می کنم در اسلام که ما هم دنبال آن هستیم قضیه نژاد و نژادپرستی مطرح نیست ... اینکه شما از آمریکا و سایر دولی که جنایتکارند و ستمکار شکایت می کنید، این اختصاص به شما ندارد ... ملت ما بیش از پنجاه سال است که به واسطه انگلستان و آمریکا تحت فشار آن رژیم منحوس بود».

* امام خمینی مسعود رجوی و موسی خیابانی و تنی چند از اعضای سازمان آنها را به حضور پذیرفتند. امام در بخشی از سخنان خود خطاب به آنان فرمودند: «اسلام بیش از هرچیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست الاّ در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است».
* اعضای جبهه ملی اتحاد آفریقای جنوب غربی (سواپو) به حضور امام خمینی در قم رسیدند. امام فرمودند: «از شما و رئیستان که پیام برای من فرستاده است تشکر می کنم در اسلام که ما هم دنبال آن هستیم قضیه نژاد و نژادپرستی مطرح نیست ... اینکه شما از آمریکا و سایر دولی که جنایتکارند و ستمکار شکایت می کنید، این اختصاص به شما ندارد ... ملت ما بیش از پنجاه سال است که به واسطه انگلستان و آمریکا تحت فشار آن رژیم منحوس بود».