نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام در نامه ای خطاب به علمای ارومیه خواستار وحدت کلمه بین روحانیون شدند.

* امام خمینی در پیامی به علما و مردم هندوستان ضرورت همدردی با ملت ایران را یادآور شدند.

* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره مقابله با تبلیغات و تهدیدات آمریکا؛ امام در پاسخ به اظهارات کارتر فرمودند ثبات ایران در گرو سقوط شاه است و مردم ایران خواستار استقلال و آزادی هستند.

* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ابعاد جنایات و خیانت های شاه.

* امام در نامه ای خطاب به علمای ارومیه خواستار وحدت کلمه بین روحانیون شدند.
* امام خمینی در پیامی به علما و مردم هندوستان ضرورت همدردی با ملت ایران را یادآور شدند.
* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره مقابله با تبلیغات و تهدیدات آمریکا؛ امام در پاسخ به اظهارات کارتر فرمودند ثبات ایران در گرو سقوط شاه است و مردم ایران خواستار استقلال و آزادی هستند.
* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ابعاد جنایات و خیانت های شاه.