نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای به علمای شیراز کوشش در جهت تهذیب جامعه را به آنان توصیه کردند. در این نامه امام نسبت به برنامة تأسیس «سپاه دین» که اساس روحانیت را تهدید می کند، هشدار دادند.

امام خمینی در نامه ای به علمای شیراز کوشش در جهت تهذیب جامعه را به آنان توصیه کردند. در این نامه امام نسبت به برنامة تأسیس «سپاه دین» که اساس روحانیت را تهدید می کند، هشدار دادند.