نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* کارکنان برنامه‏های برون مرزی صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره نقش حساس رادیو و تلویزیون، تبلیغات سوء دشمنان برای تفرقه افکنی میان اقشار مردم اعم از کُرد و ترک و بلوچ و فارس پرداختند. امام خمینی با اشاره به تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور، خصوصاً عراق، می‏شود از کارکنان برنامه‏های برون مرزی خواستند که اوضاع ایران را به درستی برای خارجیان ترسیم کنند.

* خانواده شهدای سردشت با امام خمینی دیدار کردند.

* کارکنان برنامه‏های برون مرزی صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره نقش حساس رادیو و تلویزیون، تبلیغات سوء دشمنان برای تفرقه افکنی میان اقشار مردم اعم از کُرد و ترک و بلوچ و فارس پرداختند. امام خمینی با اشاره به تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور، خصوصاً عراق، می‏شود از کارکنان برنامه‏های برون مرزی خواستند که اوضاع ایران را به درستی برای خارجیان ترسیم کنند.
* خانواده شهدای سردشت با امام خمینی دیدار کردند.