نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای علی عزیزپور در اخذ وجوه شرعیه، اجازه دادند.

امام خمینی به آقای علی عزیزپور در اخذ وجوه شرعیه، اجازه دادند.