نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پی کسب نظر آقای جلالی خمینی از محضر امام در مورد زمین‏های متعلق به امام در شهر خمین امام فرمودند: «... جنابعالی وکیل هستید زمین‏های متعلق به اینجانب را هرچند ناقابل است هر طور صلاح می‏دانید تقسیم کنید بین فقرا و تملیک آنان نمایید».

* امام خمینی به آقای محمدکاظم موسوندی کاظمی اجازه تصدی در امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

* در پی کسب نظر آقای جلالی خمینی از محضر امام در مورد زمین‏های متعلق به امام در شهر خمین امام فرمودند: «... جنابعالی وکیل هستید زمین‏های متعلق به اینجانب را هرچند ناقابل است هر طور صلاح می‏دانید تقسیم کنید بین فقرا و تملیک آنان نمایید».
* امام خمینی به آقای محمدکاظم موسوندی کاظمی اجازه تصدی در امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.