نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فرح پهلوی در پیام نوروزی خود اظهار داشت که برای نخستین بار زنان ایران توانستند اختیار سرنوشت خویش را در دست گیرند.

فرح پهلوی در پیام نوروزی خود اظهار داشت که برای نخستین بار زنان ایران توانستند اختیار سرنوشت خویش را در دست گیرند.