نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در اعلامیه یازده ماده‏ای خطاب به نیروهای مسلح و ملت ایران، امام خمینی وظایف و تکالیف ارتش و سپاه را دربارة مسائل جنگ و غیرآن مشخص کردند و در پایان اعلامیه از دولتمردان و سایر اقشار ملت خواستند که از کارهایی که ممکن است رزمندگان را دلسرد کند، احتراز نمایند.

در اعلامیه یازده ماده‏ای خطاب به نیروهای مسلح و ملت ایران، امام خمینی وظایف و تکالیف ارتش و سپاه را دربارة مسائل جنگ و غیرآن مشخص کردند و در پایان اعلامیه از دولتمردان و سایر اقشار ملت خواستند که از کارهایی که ممکن است رزمندگان را دلسرد کند، احتراز نمایند.