نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تشکر از زحمات و خدمات شورای نگهبان فرمودند: «هیچکدام از ما نباید انتظار تعریف داشته باشیم... من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است مجلس و شورای نگهبان را تأیید کرده‏ام...».

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تشکر از زحمات و خدمات شورای نگهبان فرمودند: «هیچکدام از ما نباید انتظار تعریف داشته باشیم... من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است مجلس و شورای نگهبان را تأیید کرده‏ام...».