نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در پیامی به مردم کردستان، آقای حسین نوری را به نمایندگی خود در کردستان معرفی کردند و از مردم کُرد خواستند نیازها و مشکلات خود را با ایشان درمیان بگذارند.

* امام خمینی آقای محمد امامی کاشانی را به نظارت بر امور مسجد و مدرسه سپهسالار منصوب کردند.

* امام خمینی با اعضای کانون نویسندگان ایران دیدار کردند؛ امام در این دیدار ایجاد تفرقه بین روحانیون و روشنفکران را توطئه ای برای غارت ذخایر ملت ایران دانستند و بر لزوم حفظ وحدت و آشتی روشنفکران با اسلام و حفظ مسؤولیت قلم تأکید کردند.

* امام خمینی در دیدار با نمایندگان انجمن زرتشتیان ایران فرمودند: همه اقلیت ها مطمئن باشند که اسلام با اقلیت ها همیشه به طور انسانی و با عدالت رفتار کرده است. اقلیت ها هم بخشی از ملت هستند.

* امام خمینی در پیامی به مردم کردستان، آقای حسین نوری را به نمایندگی خود در کردستان معرفی کردند و از مردم کُرد خواستند نیازها و مشکلات خود را با ایشان درمیان بگذارند.
* امام خمینی آقای محمد امامی کاشانی را به نظارت بر امور مسجد و مدرسه سپهسالار منصوب کردند.
* امام خمینی با اعضای کانون نویسندگان ایران دیدار کردند؛ امام در این دیدار ایجاد تفرقه بین روحانیون و روشنفکران را توطئه ای برای غارت ذخایر ملت ایران دانستند و بر لزوم حفظ وحدت و آشتی روشنفکران با اسلام و حفظ مسؤولیت قلم تأکید کردند.
* امام خمینی در دیدار با نمایندگان انجمن زرتشتیان ایران فرمودند: همه اقلیت ها مطمئن باشند که اسلام با اقلیت ها همیشه به طور انسانی و با عدالت رفتار کرده است. اقلیت ها هم بخشی از ملت هستند.