نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به تلگرام پشتیبانی جنبش‏های آزادیبخش جهان از مبارزات مردم ایران، امام خمینی پیام تشکری خطاب به آنان فرستادند. امام خمینی در پیام خود فرمودند: «... نهضت ما اسلامی است قبل از آنکه ایرانی باشد؛ نهضت ما مستضعفین سراسر جهان است... ای مسلمانان و‏ای مستضعفین بپاخاسته و‏ای دریای بی‏پایان انسان‏ها، بپاخیزید و از کیان اسلامی و ملی خویش دفاع کنید...».

* امام خمینی در پاسخ به تلگرام تبریک جعفر نمیری رئیس جمهور سودان، مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو، اریک هونکر، رئیس جمهور آلمان شرقی و یعقوب محمد مفتی اعظم مسلمانان رومانی، در پیام های جداگانه‏ای از آنان تشکر کردند.

* امام خمینی با صدور حکمی آقای مهدی ربانی املشی را مأمور رسیدگی به مشکلات استان گیلان کردند.

* پرسنل سپاه پاسداران مرکز تهران در قم به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی پس از بیان مطالبی درباره روند اهمیت شناخت موقعیت و شرایط زمان برای طرح مسائل و اجتناب از تشنج و اختلافات داخلی و اهمیت توجه به دشمن اصلی، یعنب آمریکا، فرمودند: «همه جا باید این طور بشود که یک مملکت بعد از یک چند سالی... 20 میلیون تفنگدار داشته باشد...».

* در پاسخ به تلگرام پشتیبانی جنبش‏های آزادیبخش جهان از مبارزات مردم ایران، امام خمینی پیام تشکری خطاب به آنان فرستادند. امام خمینی در پیام خود فرمودند: «... نهضت ما اسلامی است قبل از آنکه ایرانی باشد؛ نهضت ما مستضعفین سراسر جهان است... ای مسلمانان و‏ای مستضعفین بپاخاسته و‏ای دریای بی‏پایان انسان‏ها، بپاخیزید و از کیان اسلامی و ملی خویش دفاع کنید...».
* امام خمینی در پاسخ به تلگرام تبریک جعفر نمیری رئیس جمهور سودان، مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو، اریک هونکر، رئیس جمهور آلمان شرقی و یعقوب محمد مفتی اعظم مسلمانان رومانی، در پیام های جداگانه‏ای از آنان تشکر کردند.
* امام خمینی با صدور حکمی آقای مهدی ربانی املشی را مأمور رسیدگی به مشکلات استان گیلان کردند.
* پرسنل سپاه پاسداران مرکز تهران در قم به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی پس از بیان مطالبی درباره روند اهمیت شناخت موقعیت و شرایط زمان برای طرح مسائل و اجتناب از تشنج و اختلافات داخلی و اهمیت توجه به دشمن اصلی، یعنب آمریکا، فرمودند: «همه جا باید این طور بشود که یک مملکت بعد از یک چند سالی... 20 میلیون تفنگدار داشته باشد...».