نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه و مدعیان حقوق بشر سخنرانی کردند و در سخنان خود، قم را مرکز علم و عمل خواندند و با اشاره به جنایات انگلیس و آمریکا و پایمال شدن حقوق بشر در ایران، از ملت زنده و هوشیار تشکر کردند، شاه را مجرم اصلی و دست نشانده متفقین خواندند. هرگونه سازش با سلاطین جور را مخالف قرآن خواندند و متذکر شدند آمریکا و شوروی در غارت ایران مسابقه گذاشته اند.

امام خمینی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه و مدعیان حقوق بشر سخنرانی کردند و در سخنان خود، قم را مرکز علم و عمل خواندند و با اشاره به جنایات انگلیس و آمریکا و پایمال شدن حقوق بشر در ایران، از ملت زنده و هوشیار تشکر کردند، شاه را مجرم اصلی و دست نشانده متفقین خواندند. هرگونه سازش با سلاطین جور را مخالف قرآن خواندند و متذکر شدند آمریکا و شوروی در غارت ایران مسابقه گذاشته اند.