نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در حکمی خطاب به آقای صانعی دادستان کل کشور، حکم مورخه 8 / 2 / 61 دادستان کل انقلاب اسلامی را در مورد واگذاری اداره دارالتبلیغ اسلامی قم به دفتر تبلیغات اسلامی قم تنفیذ کردند.

* در پاسخ به استفتای آقای نوربخش رئیس کل بانک مرکزی از محضر امام خمینی در مورد نحوه پرداخت جایزه به سپرده گذاران بانک، امام فرمودند: «از جهت شرعی اشکال ندارد».

* امام خمینی در حکمی خطاب به آقای صانعی دادستان کل کشور، حکم مورخه 8 / 2 / 61 دادستان کل انقلاب اسلامی را در مورد واگذاری اداره دارالتبلیغ اسلامی قم به دفتر تبلیغات اسلامی قم تنفیذ کردند.
* در پاسخ به استفتای آقای نوربخش رئیس کل بانک مرکزی از محضر امام خمینی در مورد نحوه پرداخت جایزه به سپرده گذاران بانک، امام فرمودند: «از جهت شرعی اشکال ندارد».