نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت اقتتاح مجلس خبرگان امام خمینی پیامی در شش ماده خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم فرستادند. امام در پیان خود شدیداً تأکید کردند نمایندگان فارغ از هیاهوی طرفداران مکاتب انحرافی قانونی صددرصد اسلامی تدوین کنند. امام در این پیام چهار ویژگی مهم قانون اساسی را که نمایندگان باید به آن توجه داشته باشند، برشمردند.

* امام خمینی در پیامی خطاب به اهالی کردستان، حزب دمکرات کردستان را غیر قانونی اعلام کردند. امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «عوامل اجانب... برای تحریک برادران اهل سنت و دامن زدن به برادرکشی قضیه شیعه و سنی را طرح نموده... در جمهوری اسلامی همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند...».

* آقایان علی محمد بشارتی و جواد منصوری دو تن از اعضای شورای فرماندهی سپاه به حضور امام خمینی رسیدند. امام فرمودند: «اگر سپاه نبود، کشور نبود. من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می دارم».

* به مناسبت اقتتاح مجلس خبرگان امام خمینی پیامی در شش ماده خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم فرستادند. امام در پیان خود شدیداً تأکید کردند نمایندگان فارغ از هیاهوی طرفداران مکاتب انحرافی قانونی صددرصد اسلامی تدوین کنند. امام در این پیام چهار ویژگی مهم قانون اساسی را که نمایندگان باید به آن توجه داشته باشند، برشمردند.
* امام خمینی در پیامی خطاب به اهالی کردستان، حزب دمکرات کردستان را غیر قانونی اعلام کردند. امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «عوامل اجانب... برای تحریک برادران اهل سنت و دامن زدن به برادرکشی قضیه شیعه و سنی را طرح نموده... در جمهوری اسلامی همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند...».
* آقایان علی محمد بشارتی و جواد منصوری دو تن از اعضای شورای فرماندهی سپاه به حضور امام خمینی رسیدند. امام فرمودند: «اگر سپاه نبود، کشور نبود. من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می دارم».