نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با درخواست میرحسین موسوی نخست وزیر از محضر امام خمینی مبنی بر تأمین نیازهای مالی دولت در رابطه با خسارات جنگی ناشی از بمباران‏ها از محل امکانات سیستم بانکی کشور موافقت فرمودند.

امام خمینی با درخواست میرحسین موسوی نخست وزیر از محضر امام خمینی مبنی بر تأمین نیازهای مالی دولت در رابطه با خسارات جنگی ناشی از بمباران‏ها از محل امکانات سیستم بانکی کشور موافقت فرمودند.