نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فارغ التحصیلان آموزشگاه افسری شهربانی جهموری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة وظیفة خدمتگزاری به مردم و تلاش غرب برای عقب نگه داشتن ممالک اسلامی بیاناتی فرمودند و در پایان پلیس را به رفتار اسلامی و مناسب با مردم توصیه کردند.

فارغ التحصیلان آموزشگاه افسری شهربانی جهموری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة وظیفة خدمتگزاری به مردم و تلاش غرب برای عقب نگه داشتن ممالک اسلامی بیاناتی فرمودند و در پایان پلیس را به رفتار اسلامی و مناسب با مردم توصیه کردند.