نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شاه به نمایندگان مجلس گفت: دولت ایران را فقط شاه تعیین می کند.

شاه به نمایندگان مجلس گفت: دولت ایران را فقط شاه تعیین می کند.