نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام در سخنرانی خود در پاریس شرعی بودن نهضت را تبیین کردند و سیاست گام به گام را در مبارزه با شاه اشتباه دانستند ؛امام فرمودند به شاه نباید مهلت داد.

* امام در سخنرانی خود در پاریس درباره ریشه های اختلاف مردم با شاه صحبت کردند و شاه را منشأ تمام بدبختی های ایران دانستند امام بر حسب قانون اساسی شاه را مجرم دانستند.

* امام در سخنرانی خود در پاریس شرعی بودن نهضت را تبیین کردند و سیاست گام به گام را در مبارزه با شاه اشتباه دانستند ؛امام فرمودند به شاه نباید مهلت داد.
* امام در سخنرانی خود در پاریس درباره ریشه های اختلاف مردم با شاه صحبت کردند و شاه را منشأ تمام بدبختی های ایران دانستند امام بر حسب قانون اساسی شاه را مجرم دانستند.