نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به نامه مورخ 22 / 10 / 1365 آقای عبایی خراسانی مسئول دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مبنی بر تأمین بودجه دفتر تبلیغات اسلامی قم از محل امکانات بنیاد مستضعفان امام خمینی با این امر موافقت فرمودند.

* اعضای شورای دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار فرمودند: «نماز جمعه عبادت بزرگی است، اما عبادت بزرگتری وجود دارد و آن حفظ وحدت جامعه است».

* در پاسخ به نامه مورخ 22 / 10 / 1365 آقای عبایی خراسانی مسئول دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مبنی بر تأمین بودجه دفتر تبلیغات اسلامی قم از محل امکانات بنیاد مستضعفان امام خمینی با این امر موافقت فرمودند.
* اعضای شورای دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار فرمودند: «نماز جمعه عبادت بزرگی است، اما عبادت بزرگتری وجود دارد و آن حفظ وحدت جامعه است».