نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* مصاحبه امام با روزنامه دانمارکی درباره مسائل ایران.

* سخنرانی امام در جمع دانشجویان ایرانی مقیم خارج درباره نتایج سلطنت 50 ساله پهلوی در ایران.

* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره اوضاع ایران بعد از سرنگونی شاه.

* مصاحبه امام با روزنامه دانمارکی درباره مسائل ایران.
* سخنرانی امام در جمع دانشجویان ایرانی مقیم خارج درباره نتایج سلطنت 50 ساله پهلوی در ایران.
* سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره اوضاع ایران بعد از سرنگونی شاه.