* روحیات ما و طوایف ما را و آن چیزهایى که ما به آنها مُتمسّکیم، اینها را مطالعه کردند[اجانب و استعمارگران]. بر اثر مطالعه اى که اینها کردند یافتند که اگر مذهب در بین این مردم باشد و همه تحت یک لوا باشند، نمى توانند بر اینها غلبه کنند و این خزاین را ببرند؛ و کوشش کردند اینها براى اینکه تضعیف کنند مذاهب را، و اصل مذهب را بگویند که اینها چیزهایى بودند که قدرتمندها درست کردند؛ اینها افیون جامعه است! اصل دیانتْ افیون جامعه است!

(صحیفه امام، ج 6، ص: 88)

 

* ما پنجاه سال است که هیچ چیز آزاد نداشتیم... از آن وقتى که رضا شاه آمد تا الآنى که من اینجا نشسته ام... ما هیچ چیز آزاد نداشتیم. نه مطبوعات آزاد داشتیم، نه یک دادگسترى مستقل داشتیم، نه یک کانون وکلاى مستقل. همه اش آنها تصرف داشتند. نه یک دانشگاه داشتیم، نه مى توانستند جوانهاى ما را تربیت صحیح بکنند ... اینها را عقب نگه داشتند. فرهنگ ما یک فرهنگى است که برمى گرداند بچه هاى ما را به طرف عقب...از آن طرف، مراکزى که براى فحشا درست کردند در تمام کشور ... جوانهاى ما را کشیدند به این مراکز، و در آن مراکز این نیروى انسانى ما را از بین بردند.

(صحیفه امام، ج 6، ص: 90)

 

*قریب سیصد سال پیش از این، سیاست خارجى در ایران و در شرق [اجرا] شد ... کارشناسهاى آنها اشخاص و طوایف را مطالعه کردند و روحیات مردم را دیدند و همه جهات مادیات ما را تحت مطالعه قرار دادند، و از دو راه خواستند از ما بهره گیرى کنند: مادى، مى بینید که بهره گیرى کردند؛ بهره گیرى روحانى هم این بود که به این اختلافات [مذهبی و سیاسی و... ] دامن زدند و ما را بیشتر، از هم جدا کردند.

(صحیفه امام، ج 6، ص: 94)

 

*ما با هم یکى هستیم[برادران شیعه و سنی] و ما جدا نیستیم. اختلاف، اختلاف دو تا مذهب است؛ این اختلاف نباید اسباب این معنا بشود که ما در اساس اسلام [اختلاف کنیم ]. اسلام بالاتر از این معانى است که ما به واسطه اختلاف مسلکى از اسلام مثلًا چه بکنیم. ما که مى بینیم الآن اسلام در معرض خطر است، بر همه ما لازم است که دست به هم بدهیم و از آن اشتباهاتى که در سابق بوده دست برداریم، دستهایى را که مثل سابق [مى خواهند] ما را از هم جدا کنند قطع کنیم.

(صحیفه امام، ج 6، ص: 95)

. انتهای پیام /*