مجله کودک 371 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 4

من باید نماز اول ماه را بخوانم حضرت امام (س)، ریزهکاریهای بسیاری در عمل و رفتار خویش داشتند که بررسی و تحلیل آنها، نیک و دلنشین است. یکی از علما نقل میکرد که سالها پیش از پیروزی انقلاب عدهای همراه حضرت امام با ماشین کرایهای از قم به سوی خمین میرفتند. در آن زمان هم مثل امروز نبود که لحظه به لحظه ماشینهای خوب و مدرن در جادهها در حال حرکت باشند. در بین راه، امام فرمودند: اول ماه است و من باید نماز اول ماه را در اینجا بخوانم. البته خواندن نماز اول ماه واجب نیست، مگر آنکه انسان نذر داشته باشد آن را بخواند. در این صورت نیز نماز واجب نیست، بلکه ادای نذر واجب است. به همین دلیل، دوستان و همراهان امام خواهش کردند و گفتند: «آقا!اگر قصد نماز خواندن داشته باشید، چون ماشین کرایهای است، فرمانده سفینه درمییابد که با پیدا شدن نمونه گیاهی در زمین، هنگام بازگشت دوباره به زمین است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 4