مجله کودک 371 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 5

منتظر ما نمیماند و حرکت میکند. ما نیز در این بیابان سرگردان میشویم.» امام فرمودند: به هر حال، من باید نماز اول ماه را بخوانم. حضرت امام در کنار جاده نماز را به جا آوردند و ماشین هم رفت. دوستان نگران و ناراحت بودند. طولی نکشید که ماشین دیگری آمد. آقا را دید و گفت: «کجا؟» فرمودند: «خمین.» پس همه را سوار کرد و برد. یکی از علمای کاشان که اینک رحلت کرده است نیز نقل میکرد؛ «دیدم حجرة امام خاموش است. تعجب کردم چطور کسی که این قدر منظم و مرتب است و تعهد به آداب شرعی دارد، برای نماز شب بیدار نمیشود. حس کنجکاویام تحریک شد. شبی به در حجره امام رفتم. شنیدم که ایشان مشغول عبادت و ناله و زاری است. دریافتم که ایشان آب به داخل حجرهاش میبرد و برای آنکه کسی باخبر نشود، چراغ را هم روشن نمیکند. همان جا وضو میگیرد و نماز میخواند و با آفریدگار خود به راز و نیاز میپردازد.» وال ای تمام این اتفاقات را از گوشهای از اتاق کاپیتان نگاه میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 5