مجله کودک 371 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 25

جدول مستطیل افقی 1.گناه و بزه ـهمان «من را» است. 2. پشت و آن سوی هر چیز ـ حرف همراهی ـ دریای عرب. 3.شرکتی که با دریافت مبلغ معینی، در مواقع خطر یا خسارت، غرامت میپردازد ـ از آجیلهاست، البته شکستنی است! 4.مادر عرب ـاشاره به دور ـغذای شب. 5.همان خورشید و آفتاب است ـ کنایه از محلی است که اطمینان و آسایش در آن باشد. عمودی 1. از بیماریهای واگیر و خطرناک. 2. تاوان و مجازات نقدی یا غیرنقدی. 3.سرکش نیست. 4.سگ بیمار. 6.تار و کدر. 7.قهر و غضب. 8.اعتقاد قوی. 9.کاری که اهمیت دارد. پاسخ جدول شماره گذشته در دست کاپیتان، مقداری خاک برجای میماند که وال ای با خود از زمین آورده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 25