مجله کودک 83 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 83 صفحه 17

داستان های یک قل ، دو قل گاری باری (1) نوشته : طاهره ایبُد من حوصله ام سررفته ، چی کار کنیم؟ یک فکر خوب دارم یک بازی خوب! می خوای چی کار کنی؟ تو هیچی نگو ، فقط بیا چرا ایستادی ، بیا کمک ... سنگینه گلدون برای چی می خوای؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 83صفحه 17