مجله کودک 162 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 162 صفحه 16

آشنایی با نهج البلاغه تا می توانی عیب های مردم را بپوشان محمد علی دهقانی از میان نامه امام علی ( ع ) به مالک اشتر - 4 امیر مومنان علی ( ع)، در ادامه سفارش های مهم خود به مالک ، فرمانروای جدید مصر ، نوشت : « با خدا به انصاف رفتار کن ( دستورهایش را به کار ببند و از آنچه نهی کرده ، دوری کن . ) و از جانب خودت و خویشان و نزدیکانت هم با مردم با انصاف رفتار کن ( یعنی نه خودت به مردم ستم کن و نه اجازه بده کسانی که زیر دست یا نماینده تو هستند ، به اسم تو به مردم ستم کنند ) و بدان که اگر این کار را نکنی ، ستمکار هستی و کسی که به بندگان خدا ستم کند ، به جای بنده ها ، خدا خودش با او دشمن می شود ، و خدا با هر کسی که دشمن باشد ، هیچ عذر و دلیلی را از آن شخص نمی پذیرد و آن شخص در جنگ با خداست ، تا موقعی که دست از ستم بردارد و توبه کردن به بندگان خدا ، باعث از دست رفتن نعمت ها و به خشم آماده شنیدن دعای ستم دیدگان است و همیشه در کمین ستمکاران ، تا از انها انتقام بگیرد . و از میان مردم ، ان کسی را که به گفتن زشتی ها و بدی های دیگران اصرار دارد . بیش از همه خودت دور کن و دشمن داشته باش . چرا که مردم همواره عیب ها و زشتی هایی دارند ، که شایسته ترین شخص برای پوشاندن ان عیب ها و بدی ها ، شخص حاکم است . پس آنچه از زشتی های مردم که بر تو پوشیده است ، دنبال مکن ( کنجکاوی نکن ) و تا می توانی عیب های مردم را بپوشان ، تا خدا همخ عیب های تو را که دوست داری از مردم پوشیده باشد، بپوشاند ... » ادامه دارد گربه خارجی سایه نقره ای چشمان سبز رنگ و سایه ای از رنگ نقره ای از دیگر انواع گربه های اگزوتیک یا خارجی است . این گربه چین چیلا است . این گربه به گربه چین چیلا نیز شباهت دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 162صفحه 16