مجله کودک 215 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 27

مدرسه فوتبال ضربه سر دفاعی یکی از انواع روشهای دفاعی، ضربه سر به توپ به منظور دفاع است. این کار در درجه اول به منظور قطع ارتباط هافبکهای میانی با مهاجمین تیم حریف انجام میشود. در مرحله بعد انجام ضربه سر دفاعی برای دور کردن توپ از منطقه خطر یا در بهترین شرایط، ارسال توپ حاصل از ضربه سر به یار خودی است. ·· داشتن چشمانی باز و تخمین درست زمان پرش و ضربه زدن به توپ ارسالی نکته مهمی در ضربه سر دفاعی است. (تصویر 1) ·· آنچه ضربه سر دفاعی را از سایر ضربات سر در فوتبال جدا میکند، قدرت ضربه سر دفاعی است برای این کار باید هنگام پرش دستها را به موازات توپ ارسالی قرار داد. (تصویر 2) ·· کشش دستها به سمت عقب و انقباض کامل عضلات گردن، ضربه سر دفاعی را قویتر میکند. (تصویر 3) ·· بهترین حالت در ضربه سر دفاعی این است که توپ ارسالی را برای یار خودی ارسال کنید و آنرا بدون هدف به اوت پرتاب نکنید. برای نمرین کار مانند شکل توپ ارسالی را سعی کنید که برای یار آبیپوش بفرتید. بازیکن آبیپوش جای خود را در این تمرین عوض میکند تا پاس شما در حالتهای مختلف به سوی او ارسال شود. 1 2 3 4 5 شب هنگام است و استوارت در تخت خواب کوچک خود مشغول استراحت است که ناگهان در باز میشود و اسنوبل گربه خانگی، به داخل اتاق میآید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 27