مجله کودک 215 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 38

آبهای سمی روی هر کدام از این کوزهها، یک عدد نوشته شده است. فقط یکی از آنها سمی نیست و آب سالم درونش قرار گرفته است. بقیة آبها همه سمی هستند. برای پیدا کردن کوزة با آب سالم، کافی است جمع و تفریقهای زیر را انجام دهید. شما چند پاسخ به دست میآورید که فقط یکی از آنها، با یکی از عددهای روی کوزه برابر است. با پیدا کردن این پاسخ، شما میتوانید کوزه سالم را پیدا کنید. پس قلم بردارید و دست به کار شوید. پاسخ سرگرمی شماره گذشته: چه قدر ریاضی میدانیم؟! آب لحظه به لحظه در ماشین لباسشویی بالا میآید. اسنوبل تصادفاً به کنار ماشین میآید. استوارت از او کمک میخواهد اما اسنوبل میگوید که بهتر از این نمیشود و ماشین را خاموش نخواهد کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 38