مجله کودک 100 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 41

بعد از صد، ترکیب کلمه صد با نام عددهای یک تا نود ونه، عددهای بعدی درست میشوند. مانند صد و یک ... صد و سی و دو .... صد و نود و نه. اعداد بعد از صد و نود و نه را که دو تا صد است. دویست مینامیم. به همین حالت، سه تا صدتا را سیصد، چهار تا صدتا چهارصد و ... هنوز در بسیاری از کشورهای همسایه ایران که فارسی زبان هستند. عددهای بالاتر از صد و نود و نه را به همان حالت اولیه بکار میبرند. مثلا در افغانستان، دویست را «دوصد» و پانصد را «پنج صد» میگویند. یکی از قدیمیترین سندها در تاریخ جهان مربوط است به شمارش و آرایش سپاهیان جنگی در زمان خشایارشا پسر داریوش اول. او که تعداد سپاهیانش به نوشته «هرودوت» تاریخنویس مشهور، یک میلیون و هفتصد هزار نفر بوده است. برای شمارش سپاه، روش خاصی را ابداع کرده بود. به این صورت که ده هزار نفر از سپاه را که به آنها یک «میریاد» میگفت در یک جا، تنگ یکدیگر، نگه میداشت و دستور میداد که اطراف آنها را خط بکشند. سپس آنها را از میان این خط بیرون میفرستاد و دیواری سنگی به جای محل خطکشی شده میساخت. آن وقت، دستهدسته سپاهیان را داخل این محدوده میفرستاد و به این ترتیب کار شمارش سپاه عظیم خود را انجام میداد. اما نیاز اولیه انسان به عددها، از لشکرکشی خشایارشا نبوده است. صاحبان تمدن درخشان سومر در دجله و فرات، برای نگهداری حساب مالیاتها و یادداشت کردن آن به روحانیان پرستشگاهها متوسل میشدند. آنها هم که باید به خاطر میسپارند که چند نفر و به چه مقدار مالیات پرداختهاند. دست به کار ساخت نشانههایی شدند تا امکان اشتباه حافظه خود را کم کنند. اگر هم اختلافی در حساب روی میداد، میتوانستند به راحتی به آن نشانهها مراجعه کنند. این نشانهها، اجداد اعداد امروزی هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 41